รับเป็นวิทยากร สอน และให้การฝึกอบรม

รับเป็นวิทยากร สอน และให้การฝึกอบรม